Golf green omgiven av palmer - Solnedgång

Resevillkor

2021-06-14

Resevillkor för resa med Playa Golf Tours sl – org.nr B72141153 (EU VAT: ESB72141153) samt researrangörslicens C.I.AN- 112052-2 utfärdad av Junta de Andalucía, Consejería de turismo, comercio y deporte i Spanien den 22 oktober 2009.

Följande villkor är skrivna med utgångspunkt från Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 samt arrangörens särskilda villkor, angivna i kursiv text, som motiverats med hänsyn till de publicerade resornas specifika karaktär.

 1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning samt erhållit minst anmälningsavgiften. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ändra pris och villkor för resan innan avtalet blivit bindande. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.2.1 Huvudresenären är ansvarig för att kontaktuppgifterna som uppgivits vid bokningstillfället är korrekta samt att huvudresenären är nåbar på dessa.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.3.1 Resenären ansvarar själv för eventuella merkostnader som uppkommer på grund av att felaktig ålder uppgivits till Playa Golf.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera att alla uppgifter i bokningsbekräftelsen stämmer så snart bekräftelsen erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Det är särskilt viktigt att namn överensstämmer med passuppgifterna i de fall flygresan ingår. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter plus en skälig ersättning för det extra arbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.12 Resmål med Golfvärdar, aktiviteter och service på på plats kräver ett minsta deltagarantal på 20 personer för att denna service skall erbjudas. Playa Golf äger rätt att ställa in ovan nämnda service på resmålet i de fall deltagarantalet ej uppfylls. Resenären har rätt att fritt avboka resan i de fall den uteblivna servicen bedöms utgöra en väsentlig del av resan.

1.13 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

 1. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår i avtalet/fakturan.

2.2.1 Alla uppgivna priser är i euro (€) och all betalning till Playa Golf sker i euro (€). Eventuella kreditkortsavgifter, transaktionsavgifter, valutaavgifter, lokala turistskatter och liknande ingår ej i uppgivna priser och bekostas av resenären själv i de fall de förekommer.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Anmälningsavgiften är 12,5% av resans totala pris, dock aldrig lägre än 300€ eller 150€ per person om bokningen omfattar fler än 2 personer. Anmälningsavgiften skall vara Playa Golf tillhanda senast 4 dagar efter bokningstillfället om inget annat särskilt specificerats i fakturan.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.4.1 Om resenären ej betalt resan till fullo i enlighet med avtalet har Playa Golf rätten att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften.

2.4.2 Det är resenärens ansvar att betalning sker i enlighet med avtalet. Alla betalningar som resenären erlagt skall kunna styrkas.

2.5 Om inget annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid in-kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.5.1 För resor med inkvartering i lägenhet är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delad lägenhet. Vid in-kvartering för endast en person i lägenhet avsedd för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

 1. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

3.2.1 Resenären skall checka in till boendet på i bokningen angivet datum. Om resenären uteblir samt undlåter sig att meddela boendet om nytt datum för check-in senast dagen efter räknas det som så kallad ”no-show”. Vid ”no-show” anses resenären ha avbokat resan/boendet enligt paragraf 3.2.2 eller 3.2.3.

3.2.2 Avbokning av resor med en reslängd på 1 – 13 dagar.

Vid avbeställning tidigare än 45 dagar före bokningens startdatum skall resenären erlägga anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

Vid avbeställning 45 – 31 dagar före bokningens startdatum skall resenären erlägga 25% av resans pris som avbokningskostnad.

Vid avbeställning 30 – 15 dagar före bokningens startdatum skall resenären erlägga 50% av resans pris som avbokningskostnad.

Vid avbeställning senare än 15 dagar före bokningens startdatum skall resenären erlägga hela resans pris som avbokningskostnad.

3.2.3 Avbokning av resor med en reslängd på 14 dagar eller mer.

Vid avbeställning tidigare än 45 dagar före bokningens startdatum skall resenären erlägga anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

Vid avbeställning 45 – 31 dagar före bokningens startdatum skall resenären erlägga 50% av resans pris.

Vid avbeställning senare än 31 dagar före bokningens startdatum skall resenären erlägga hela resans pris.

3.2.4 Playa Golf tillhandahåller inga avbeställningsskydd eller reseförsäkringar. Det är resenärens eget ansvar att se till att fullgott försäkringsskydd finns.

3.3 Väsentlig ändring av resan som företas av resenären är att betrakta som avbeställning och ny beställning. För detta utgår en kostnad i enlighet med avbeställningsreglerna i punkt 3.2.1 eller 3.2.2 beroende av reslängd.

Ändringen av resan betraktas som väsentlig när: tidpunkten för ankomst eller avresa skiljer sig från ursprungsbokningen med 30 dagar eller mer, ändrat resmål, ändrad inkvartering, eller om ändringen medför att priset för resan skall beräknas på en annan priskategori (till exempel ändring från long stay till veckoresa).

3.4 Förbokade tjänster, arrangemang och tilläggsaktiviteter är bindande och outnyttjade sådana återlöses ej. Detta gäller golfkort, fri golf, golfmedlemsskap, green fee, utflykter, arrangemang, golflektioner samt alla liknande aktiviteter och tjänster. Detta gäller även de arrangemang, aktiviteter och tjänster som bokas och betalas kontant på plats.

 1. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

 1. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2 Ändring av priset
5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger ett värde på 100 svenska kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med ett värde på sammanlagt minst 100 svenska kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning. En gällande avrådan från UD är giltig grund till uppsägning av avtalet från och med 14 dagar innan bokningens startdatum om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning i de fall det står klart att omständigheterna som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

 1. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

6.2.5 I de fall resans pris inkluderar ett specificerat antal förbetalda golfrundor eller liknande och golfbanan tvingas stänga eller ej tillåter spel på grund av nödvändigt underhåll, väderförhållanden såsom regn, storm, torka, snö, frost, åska eller andra oförutsedda orsaker som kan medföra skada för spelare eller golfbanan utgår ersättning motsvarande outnyttjad golf endast om Playa Golf erhåller ersättning från golfbanan.

6.2.6 I de fall resan inkluderar Playa Golfs golfkort, golfmedlemsskap eller liknande och golfbanan tvingas stänga eller ej tillåter spel på grund av nödvändigt underhåll, väderförhållanden såsom regn, storm, torka, snö, frost, åska eller andra oförutsedda orsaker som kan medföra skada för spelare eller golfbanan utgår ingen ersättning.

 1. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in. Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast:

 • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
 • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
 • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

 1. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.
8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

 1. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

9.5 I de fall resenären själv står för transporten till resmålet och av någon anledning blir försenad eller förhindrad att checka in till sin inkvartering på utsatt datum är det resenärens eget ansvar att informera hotellet/boendet om förseningen. Om detta ej sker är resenären själv ansvarig för alla kostnader och olägenheter som uppstår till följd av detta.

9.6 Resenärens ansvar för boendet (Rum, lägenhet eller annan typ av logi)

9.6.1 Resenären har ej rätt att upplåta plats till fler personer i sin inkvartering än de som ingår i resans pris samt registrerats i bokningen. Om detta ändå sker har Playa Golf rätt att häva avtalet med omedelbar verkan och avhysa resenären från inkvarteringen. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader och olägenheter som uppstår till följd av detta.

9.6.2 Resenären förbinder sig att lämna boendet (rummet eller lägenheten) i gott skick på utsatt tid.

9.6.3 Resenären förbinder sig att ersätta skador på fastighet, möbler och annan utrustning som uppstår på grund av oaktsamhet eller försumlighet.

9.6.4 I de fall resenären undlåter sig att lämna boendet på utsatt tid förbinder sig resenären att betala för tillkommande nätter plus ett skadestånd om 200€ per påbörjat dygn. Dessutom förbinder sig resenären att ersätta Playa Golf för alla merkostnader som uppstår på grund av det otillgängliga boendet (hyra och anskaffning av likvärdigt eller bättre ersättningsboende mm.).

 1. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

 1. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

12. INTERNET, BLOGGAR OCH SOCIALA MEDIER

Playa Golf publicerar artiklar, blogginlägg samt notiser relaterade till aktiviteter såsom, men ej begränsat till, golftävlingar, utflykter och andra sociala evenemang som arrangeras på resmålen. Resenären godkänner att det får förekomma bilder, video och namn på resenären i dessa publikationer och att Playa Golf ej är skyldig att meddela resenären att eller när sådan publicering sker.

Oönskade bilder och annat personrelaterat innehåll i dessa publikationer tas bort inom 48tim från att resenären meddelat Playa Golf och begärt detta.

Dela artikeln ...
© 2009 - 2024 All rights reserved | Built by web365.dev